Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Fase 5 – periode 2021-2022

Januari /Februari 2021 is er overleg met Eurofins-agro over hun bijdrage aan het eindrapport en een tussenrapportage na fase 4.
Eurofins-agro zegt toe een behoorlijk aantal uren te gaan steken in de uitwerking en interpretatie van de verzamelde gegevens.
Zij zullen ook verdergaande analyses gaan uitvoeren naar de kwaliteit van de organische stof in de bodem (eind fase 5).
Een tussentijdse uitwerking na fase 4 wordt niet zinvol geacht.

In samenwerking met Circulair terreinbeheer  en in opdracht van het ministerie van LNV, start de  WUR een onderzoek naar ‘nut, risico’s en noodzaak’ bij gebruik van maaisel (berm-, sloot-, berging-, etc.) voor bodemverbetering.  Er zijn verschillende gesprekken gevoerd om samenwerking en gebruik van elkaars gegevens te bespreken.  De WUR is geïnteresseerd in de onderzoeksgegevens die de afgelopen jaren zijn verzameld, OMAB wil graag een bijdrage van de WUR aan de uitwerking van de verzamelde onderzoeksgegevens  van OMAB, wanneer zij toch betrouwbaarheidstoetsen etc. op de cijfers gaan loslaten.  Het blijkt dat de WUR onderzoek wil opzetten met startende projecten verspreid over heel Nederland. Het onderzoek binnen de pilot OMAB loopt al jaren en gebruikt op iedere locatie een blanco en een behandeld proefveld. Alleen de geproduceerde Bokashi en Bioterra-compost kunnen in het WUR onderzoek meegenomen worden.

Februari: eerste Nieuwsbrief van 2021 wordt rondgestuurd.

Maart: Op locatie 1 en 5 worden monsters van respectievelijk Bokashi en Bioterra-compost gehaald ten behoeve van het WUR-onderzoek.

De verwerking van de gegevens van fase 4 in schema’s en Excel-bestanden wordt opgestart. Het blijkt dat de eenheden bij de bodemanalyses sinds de nulmeting in 2017 zijn veranderd. De gegevens uit de nul-meting worden  naar de eenheden van 2020 omgezet.

Maart / April: alle (uitgebreide compost) analyses aan de producten (3x Bokashi en 2x Bioterra-compost) van fase 5 worden uitgevoerd.
Omdat zowel het Zone college (geen mogelijkheden door corona) als Eurofins-agro (te laat doorgegeven), onkruidtoetsen kunnen doen worden alle locaties bezocht waarbij de onkruiddruk vergeleken wordt tussen het blanco proefveld en het behandelde proefveld.

De eerste gesprekken voor OMAB-B worden gevoerd met de leveranciers. Dit gaat aan de hand van vragenlijsten. De antwoorden worden uitgewerkt in een schema. Door de beperkingen van corona kunnen andere gesprekken moeilijk doorgaan. Eind juni wordt er uitstel aangevraagd en verleend. OMAB-B loopt dan tot eind 2021.

Mei: alle verwerkte gegevens van fase 4 (RAPPORTAGE OMAB, fase 1-4, 2016-2020 def.) worden naar de partners rondgestuurd en op de website gezet.

Omgevingsdienst IJsselland zet de ‘Overijsselse Standaard’op haar website: https://www.odijsselland.nl/circulair-terreinbeheer-maaisel-als-bodemverbeteraar-de-overijsselse-standaard/ Voor de definitieve versies van de ‘Overijsselse Standaard’ gaat u naar ‘stappenplan en dan ziet u de links naar de ‘Standaard’ en toelichting bij stap 1.

Door de coronamaatregelen en de onrust die er afgelopen winter in de landbouw was, zijn hebben we niet alle gesprekken voor OMAB-B (ervaringen bij de uitvoering van de ‘Overijsselse Standaard’, kunnen uitvoeren Daarom hebben we uitstel tot eind 2021 aangevraagd. Het lijkt ook nuttig om de ervaringen over twee maaiseizoenen mee te kunnen nemen. De aanvraag voor uitstel wordt goedgekeurd.

Tweede Nieuwsbrief OMAB wordt rondgestuurd.

Juni : Derde Nieuwsbrief OMAB

Juli: Vanwege de zienswijze op de 2e wijzigingen bij het LAP3 wordt OMAB benaderd om input te leveren voor een nieuw op te stellen CMP (Circulair Materialen Plan) dat het LAP3 moet gaan vervangen. Doel is niet alleen te gaan zorgen dat afval goed verwerkt wordt, maar ook  om materialen eerst zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken en zo langer in de economie te houden.  De hiervoor bedoelde enquête is ingevuld.

Op een symposium, georganiseerd door Circulair terreinbeheer, is een workshop verzorgd (voor een impressie zie september).

September:  de opbrengstbepalingen van de proefvelden zijn gedaan.

Er zijn interviews gegeven voor artikelen in ‘De Nieuwe Oogst’ en voor het magazine van ‘Circulair Terreinbeheer’
Ook is een bijdrage geleverd aan de Nieuwsbrief van CT ((zie pag. 3), met daarin een verslag van het onderdeel OMAB tijdens het symposium in Juli.

De voorbereidingen voor een infomiddag met de stand van zaken bij OMAB op het gebied van Onderzoek, Regelgeving en toepassing van de ‘Overijsselse Standaard’ in de praktijk, zijn gestart. Betrokkenen en geïnteresseerden hebben zoveel mogelijk een Uitnodiging gehad. De datum is al in een vierde Nieuwsbrief aangekondigd.

Oktober :  op 7 oktober is een infomiddag georganiseerd. Hiervan is een verslag gemaakt.
Als stukken zijn de opzet, de onderzoeksvragen en de (voorlopige) resultaten  waarvan enkele grafieken gemaakt zijn en een brochure over de ‘Overijselse Standaard’, beschikbaar.

Comments are closed.