Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Vervolg historie

hut

schuilhut in Beerze

Dit werd gevolgd door projecten waarbij boeren en campings samenwerkten om toeristisch bezoek aan landbouwbedrijven te stimuleren.
In 1996 werd de eerst informatiehut geplaatst. In totaal zijn er 6 hutten, verdeeld over Ommen geplaatst. Een jaar later kwamen hier informatiepanelen in.  

Er is een gecertificeerde onderhoudsploeg opgezet voor het onderhoud aan landschapselementen. De Ommer Marke kon en kan op verzoek ook de subsidieaanvraag verzorgen.

IMG_4917

eiegn grond bij Lemele

Vanuit de ruilverkaveling  Lemele-Den Ham  komt de Ommer Marke  in het bezit van een aantal kleine stukjes natuurgrond (totaal ongeveer 4 ha) die in eigen beheer onderhouden worden. Al snel blijkt dat wat betreft subsidies de particuliere eigenaren achtergesteld worden bij de terrein beherende organisaties (bv SBB, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel).
Nabij Lemele wordt op de eigen grond, in samenwerking met de gemeente Ommen, een recreatief (ook voor rolstoelen toegankelijk) pad aangelegd.

In 1998 gaat de gemeente Ommen op initiatief van ‘De Ommer Marke’ een pachtcontract aan met een plaatselijke agrariër, waarbij ook het beheer van enkele stukken heide (het Varsenerveld) is geregeld. Beheer van natuur wordt zo geïntegreerd in agrarische bedrijfsvoering.
98-03-02 artikel stentor pachtcontract gemeente Ommen

Na de Ommer Marke worden er meer Agrarische Natuur Verenigingen opgericht . Zij sluiten zich bij elkaar aan tot de overkoepelende organisatie Natuurlijk Platteland Oost (NPO).
De Ommer Marke kent in deze periode vele contacten. Allereerst is er een goed contact met de gemeente Ommen maar ook met de Provincie Overijssel en zelfs bij het ministerie van LNV in Den Haag. Met Landschap Overijssel wordt veel samengewerkt.
Nog voor de officiële oprichting in 1994 telt de vereniging 130 leden. In de jaren negentig groeit dit aantal tot ongeveer 230.

In 2006 vindt er een statutenwijziging plaats. Vanaf dan is het ook  mogelijk voor niet-agrariërs om lid te worden. Een vitaal platteland maak je tenslotte met alle bewoners en gebruikers.
visie

In het begin van de 21ste eeuw wordt het langzaam aan wat rustiger rond de vereniging. Andere (gesubsidieerde) natuurorganisaties nemen activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud er.
Sinds 2009 komen er nieuwe mensen in het bestuur. Het is blijkbaar tijd voor een hernieuwde start waarbij de kennis, contacten en resultaten uit het verleden als basis dienen voor nieuwe en aangepaste activiteiten.

In de jaren 2010-2014 groeit de vereniging naar haar nieuwe rol in het gebruik en beheer van het buitengebied. In 2012 presenteert de vereniging haar visie wat precies past in de tijdgeest van meer samenwerking en meer regie naar de mensen in het gebied.

Er volgen bijdragen aan grotere provinciale projecten zoals de Groene Blauwe Diensten en de gebiedscoördinatie weidevogels en verschillende kleinere activiteiten voor de gemeente Ommen. Hierdoor worden zowel de contacten weer aangehaald en uitgebreid, als dat de Stimarke (de stichting voor uitvoerende taken) weer meer omzet krijgt.
IMG_4253

In het kader van de Groen Blauwe diensten gaat de Ommer Marke ook aan de slag in de gemeente Dalfsen. Hoewel er relatief nog weinig leden uit Dalfsen komen, fungeert De Ommer Marke in feite ook als ANV voor Dalfsen. met een (aspirant) bestuurslid en een adviseur vanuit LTO_Dalfsen bij de bestuursvergaderingen, wordt de band sterker gemaakt.

In 2013 start onder de vlag van de Ommer Marke, het project ‘De Boer als Gastheer’. Een enthousiaste groep van 19 agrarische bedrijven deelt kennis, zoekt naar verbindingen en pakt gezamenlijk de promotie van hun toeristische tak aan. In 2014 loopt het project af en gaan zij verder met een eigen vereniging.

logo De Boer als gastheer (wit)

Sinds 2013 is De Ommer Marke nauw betrokken bij de oprichting van gebiedscollectieven. Begin 2014 wordt besloten dat 8 ANV’s dan wel stichtingen, samen gaan werken om tot de oprichting van  ‘Collectief Midden Overijssel’  te komen.

Comments are closed.