Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over afgesloten, lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Start Plan 'Leefbaar Platteland'

Op 3 juni 2020 hebben de Provinciale Staten van Overijssel besloten om 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. Samen met inwoners en (agrarische) ondernemers zal het plan ‘Leefbaar Platteland’ worden ontwikkeld, bestaande uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling. Als ANV willen wij graag onze leden vertegenwoordigen in dit proces. GEEF UW WENSEN EN IDEEËN DOOR!

Reactie Ommer Marke op plannen voor zonnevelden in Ommen

De gemeente Ommen heeft in de RES (Regionale Energie Strategie) een opgave voor de productie van duurzame energie. In 2050 moet alle energie die in de gemeente wordt verbruikt binnen de gemeentegrenzen duurzaam worden opgewekt. De gemeente gaat ervan uit dat alleen ‘zon op het dak’ niet voldoende is en dat de gefaseerde aanleg van zo’n 60 ha zonnevelden nodig zal zijn om dit doel te behalen.

Tot 21 april konden burgers en belangenorganisaties hun reactie geven op het Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025. Hierin staan diverse scenario’s voor de aanleg van zonnevelden, waarvan de plaatsing op landbouwgrond als meest kansrijk wordt gepresenteerd.

De Ommer Marke heeft als standpunt dat eerst alle andere mogelijkheden (zonnepanelen op dak, kleine windmolens en turbines in de Vecht etc.) zoveel mogelijk benut moeten zijn, voordat zonnevelden op goede landbouwgrond een optie zijn.

Hier vindt u de volledige reactie van De Ommer Marke op het Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025,  alsook de reactie van LTO Vechtdal:

2021-04-20_reactie Uitnodigingskader Zonnevelden Ommen – ANV De Ommer Marke

2021-04-20_reactie Uitnodigingskader Zonnevelden Ommen – LTO Vechtdal

Meldingsformulier en Checklist bekend

De Omgevings Dienst IJsselland heeft toestemming gegeven om, onder voorbehoud twee formulieren, die gebruikt worden bij de ‘vechtdalmethode’ (de door de provincie goedgekeurde werkwijze, voor het verantwoord gebruik van maaisel voor bodemverbetering, openbaar te maken. Om verschillende redenen is de OD er nog niet aan toe gekomen ze op hun eigen website te zetten. Dit zal binnenkort wel gebeuren. Het gaat om:

  • het Meldingsformulier tussenopslag, te gebruiken door agrariërs en leveranciers en
  • de Checklist voor leveranciers waarmee  zij aan de OD kunnen doorgeven dat zij, in een bepaald gebied volgens de Vechtdalmethode werken. Deze checklist is in plaats gekomen van de verplichting om een projectplan in te dienen.

 

Sleepmat voor maaisel gratis beschikbaar voor leden Ommer Marke

Binnen de pilot OMAB kwam het gebruik van een ‘sleepmat’ of ‘maaiselplaat’ ter sprake. Een sleepmat is een mat of plaat die bij het schonen van watergangen achter de kraan wordt bevestigd. Het maaisel wordt op de plaat gelegd en wanneer deze vol is, wordt het maaisel eraf geschoven. Het maaisel komt zo op hopen te liggen in plaats van op een strook langs de waterkant.

Dit is niet alleen beter voor de slootkanten en de waterkwaliteit, maar het is ook handiger bij het ophalen van het maaisel, wat nodig is om verruiging van de perceelsrand te voorkomen.

Op dit moment wordt vooral door WDODelta de sleepmat plaatselijk ingezet. Zij wil die gebruiken wanneer de agrariër hem klaarlegt. Vechtstromen staat positief tegen het gebruik maar past het nog niet toe (voor zover wij konden achterhalen).

De Ommer Marke heeft nu zelf een sleepmat aangeschaft die door de leden tot en met voorjaar 2021 gratis uitgeprobeerd kan worden. Zo kan iedereen die er belang bij heeft hiermee ervaring opdoen.

De sleepmat werd gepresenteerd tijdens de maïs- en grasdemo van 8 september bij de fam. de Vos aan de Vilstersestraat 28, 8151AA Lemelerveld. Dit is ook de plek waar de sleepmat afgehaald kan worden (en weer naar terug moet worden gebracht). De mat bestaat uit twee stroken, die ieder afzonderlijk op te rollen zijn, waardoor de mat als geheel wat gemakkelijker te handelen is. Wilt u de mat een keer gebruiken, neem dan contact op met Bram de Vos, devos.bram@hotmail.com, tel. 06-12171403.

2020-09-08_foto sleepmat OM tijdens mais en gras-demo_IMG_3648

Provinciale toestemming gebruik maaisel voor bodemverbetering

14 April is de formele reactie gekomen op de vraag van de Pilot OMAB (Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar) of de door haar voorgestelde werkwijze toegestaan is.
Het antwoord is, dat ook volgens de Provincie Overijssel, de beschreven werkwijze past binnen de ‘Vrijstellingsregeling Plantenresten’ en dus door de partners van OMAB, maar ook door anderen, toegepast mag worden.

Dit is een grote stap in het mogelijk maken van verantwoord gebruik van maaisel in de landbouw.
Het betekent ook dat OMAB verder kan met de voorbereidingen voor onderzoek naar de uitvoering van de werkwijze in de gemeente Dalfsen (onderdeel OMAB-B).

Meer informatie vindt u op deze website onder project OMAB,
via het info telefoon nummer van de pilot : 0523-235559. Te bereiken iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 vanaf donderdag 16 april en
via de mail: omabvechtdal@gmail.com

Jaarvergadering 10 maart 2020

Dinsdag 10 maart, 20.00 uur, in Zalencentrum ‘De Kern’, Bouwstraat 23, Ommen.

Na het huishoudelijke gedeelte :

  • een inspirerende presentatie van Joachim van der Valk, projectcoördinator bij Collectief Midden Overijssel en Collectief Noordwest Overijssel, over de karakteristieke biodiversiteit in het agrarische gebied en een aantal mogelijke maatregelen die agrariërs kunnen nemen om de biodiversiteit op hun bedrijf te vergroten.
  • gevold door een korte toelichting op de subsidieregeling Landbouw op Peil Vechtstromen door Jurgen Neijmeijer van Deltplan Agrarisch Waterbeheer.

Via deze laagdrempelige regeling kunnen agrariërs een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen bij het uitvoeren van diverse maatregelen op het gebied van waterbeheer, biodiversiteit en verduurzaming. Meer over deze regeling en de mogelijkheid om u op te geven voor een vrijblijvend keukentafelgesprek over kansrijke maatregelen op uw bedrijf, kunt u nu al vinden onder https://www.vechtstromen.nl/over/landbouw-water/landbouw-peil/